Personvernserklæring Og Bruk Av Informasjonskaplser

Dato: 6/6/2018


1. Innledning

Pod Point har forpliktet seg til å ivareta personvernet til de besøkende på vårt nettsted, våre app-brukere og tjenestebrukere. Ved å bruke vårt nettsted og godta disse retningslinjene, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene.

Du kan angi om du ønsker å motta direkte markedsføring fra oss, og du kan trekke tilbake ditt samtykke og stoppe abonnementet ved å klikke på «unsubscribe» [stopp abonnement] i bunnteksten på e-postene vi sender.

Du bør ikke sende andres personopplysninger til oss med mindre vi ber deg om å gjøre det.

2. Hvordan vi bruker dataene dine

Vi behandler flere typer personopplysninger, for å administrere vår virksomhet og våre tjenester og/eller oppfylle vår kontrakt med deg. De ulike kategoriene av data som vi behandler, grunnene til at vi behandler dem og vårt rettslige grunnlag beskrives nedenfor:

Type data Formål Type data/kilde Rettslig grunnlag for behandling
Bruksdata for nettsted og tjenester Å gjøre det mulig for oss å forbedre vårt nettsted, vår app og våre tjenester slik at de passer bedre til ditt behov. IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, referansekilde, besøkets lengde, sidevisninger og navigasjon på nettsidene, tidspunkter, hyppighet og mønster for ditt bruk av tjenesten som er innsamlet av våre analysesporingssystemer.
 1. Våre legitime interesser i å forbedre våre produkter og tjenester.
Konto- og tjenestedata Å gjøre det mulig for oss å drive et sikkert nettsted og en sikker app og levere våre tjenester til deg.

Dessuten å ta sikkerhetskopier av databaser og å kommunisere med deg.
Navn, adresse, e-post, telefonnummer, brukernavn, passord, signatur, registreringsnummer for kjøretøy, VIN-nummer (ID-nummer på ditt kjøretøy, som sitter på understellet), MPAN-nummer (serienummer for hvert Pod Point ladepunkt), IP-adresse, MAC-adresse (ID for enheten som du bruker for å få tilgang til vårt nettsted, vår app eller våre tjenester) og kontonummer.

Vi får denne informasjonen fra deg, eller arbeidsgiveren din kan også gi opplysninger dersom de har en konto hos oss, det vil si din forretningsadresse, e-post, telefon, førerkortopplysninger, jobbtittel og arbeidsgivers navn.

Hvis du bruker appen kan dataene omfatte ID for din mobilenhet, kontonavn og passord.
 1. Våre legitime interesser i å forvalte våre produkter og tjenester på en korrekt måte.
 2. Oppfyllelse av en kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din.
Publiseringsdata Å gjøre det mulig for oss å offentliggjøre informasjon som du legger inn på vårt nettsted eller vår app. Informasjon som du legger inn på vårt nettsted, vår app eller gjennom våre tjenester.
 1. Ditt samtykke.
 2. Våre legitime interesser.
 3. Oppfyllelse av en kontrakt med deg.
Forespørselsdata Å tilby, markedsføre og selge relevante tjenester til deg. Alle data du angir i din forespørsel.
 1. Ditt samtykke.
Transaksjonsdata Å gjøre det mulig for oss å behandle dine kjøp, og føre korrekte registreringer. Dine kontaktopplysninger, kortopplysninger og transaksjonsopplysninger.
 1. Oppfyllelse av en kontrakt med deg.
 2. Våre legitime interesser.
Varslingsdata Å sende e-post eller nyhetsbrev som du abonnerer på. Dine kontaktopplysninger.
 1. Ditt samtykke.
Korrespondansedata Å kommunisere med deg og føre korrekte registreringer. Kommunikasjonens innhold og tilknyttede metadata (hvis kommunikasjonen skjer via kontaktskjemaet på vårt nettsted).
 1. Våre legitime interesser.

Vi kan også behandle og gi ut dine data identifisert i disse retningslinjene, for å beskytte dine, våre eller andre personers juridiske rettigheter. Dette er fordi vi har legitime forretningsinteresser i å:

 • Fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav, i retten eller ved å inngå forlik.
 • Skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, styre risiko eller innhente faglige råd, for å kunne beskytte vår virksomhet mot risiko.
 • Overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt, eller for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser.

3. Oppgi dine personopplysninger til andre

Vi kan gi dine personopplysninger til medlemmer av vårt konsern (dette betyr våre datterselskaper og vårt holdingselskap).

Vi kan informere om personopplysninger, ved behov for innsyn, til:

 • Våre forsikringsselskaper og profesjonelle rådgivere.
 • Våre installatører og driftsteam, som kan være underleverandører, for å gjøre det mulig for dem å installere det utstyret du trenger for å bruke våre tjenester.
 • Vår betalingstjenesteleverandør Stripe Payments Europe Ltd, for å gjøre det mulig for dem å behandle dine betalinger. Dataene er begrenset til transaksjonsdata og brukes til å behandle eller refundere betalinger og for å håndtere klager og forespørsler. Du finner mer informasjon her: https://stripe.com/gb/privacy
 • Våre IT-tjenesteleverandører som vi lisensierer teknologi fra. Dette gjør at vi kan utføre viktige forretningsoperasjoner.
 • Alle organisasjoner som kan tilby finansiering eller tilskudd til deg i forbindelse med de tjenestene vi leverer.

4. Internasjonal overføring av dine personopplysninger

Vi har kontorer og anlegg i Storbritannia og Norge, begge deler i henhold til Den europeiske unions (EU) høye standarder for vern av personopplysninger, og vertsanleggene for vårt nettsted og vår app ligger innenfor EU.

Noen av våre IT-tjenesteleverandører befinner seg i De forente stater (USA). Overføringer til USA vil være beskyttet av egnede sikkerhetstiltak, enten:

 • Standardvilkår for datasikring vedtatt av Europakommisjonen; eller
 • Egenkontroll av samsvar med Privacy Shield-programmet utformet av EU og myndighetene i USA for å dokumentere at et selskap overholder EUs standardvilkår for datasikring.

Du erkjenner at personopplysninger som du gir oss for offentliggjøring gjennom vårt nettsted, vår app eller våre tjenester, kan være tilgjengelig via internett over hele verden. Vi kan ikke forhindre andres bruk (eller misbruk) av disse personopplysningene.

5. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Vi kommer ikke til å oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi trenger imidlertid å oppbevare dine personopplysninger dersom slik oppbevaring er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse, eller for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser.

6. Sikring av personopplysninger

Vi vil overholde nødvendige forholdsregler for at dine personopplysninger skal være trygge og forhindre tap, misbruk eller endring av disse dataene. For eksempel:

 • Vi vil lagre alle dine personopplysninger på sikre servere, PC-er og mobile enheter i sikre registreringssystemer. Alle e-postene vi sender, er krypterte.
 • Vi lagrer ikke kredittkortinformasjonen din. Alle finansielle transaksjonsdata inkludert kortinnehaverens detaljer lagres av vår betalingsbehandler.

Du erkjenner at overføring av ukrypterte (eller utilstrekkelig krypterte) data over Internett er usikker, og vi kan ikke garantere for sikkerheten til data som sendes over internett.

Hvis du har et passord for å logge deg på kontoen din på vårt nettsted eller vår app, bør du sikre at det ikke er lett å gjette (av en person eller et dataprogram). Du har ansvaret for å holde passordet hemmelig, og vi vil ikke spørre deg om det (unntatt når du logger deg på nettsiden eller appen).

7. Endringer

Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen ved å offentliggjøre en ny versjon på våre nettsider. Den siste publiseringsdatoen vil bli angitt i begynnelsen av retningslinjene for personvern. Du bør sjekke denne siden innimellom for å sikre at du er tilfreds med eventuelle endringer i disse retningslinjene. Vi kan varsle deg om endringer i retningslinjene på e-post.

8. Dine rettigheter

Dette er en oppsummering av dine rettigheter under personvernlovgivningen. Noen av disse rettighetene er svært komplekse, så vi gir bare en oppsummering av dem. Du kan få veiledning fra ICO for en mer detaljert forklaring.

Dine rettigheter Hva er de? Hva vil vi gjøre?
Tilgang Å få vite at vi behandler dine personopplysninger og har tilgang til disse dataene. Forutsatt at andres rettigheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger gratis. Ytterligere kopier kan fås mot et rimelig honorar.
Retting Du har rett til å få eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg rettet, og få eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg utfylt. Når du kommuniserer med oss, vil vi sjekke dataene vi har lagret og rette eventuelle feil dersom det fremlegges dokumentasjon.
Sletting Du har rett til å få slettet dine personopplysninger når:

 • Personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble innsamlet for.
 • Du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling.
 • Du protesterer mot behandlingen i henhold til gjeldende lov.
 • Behandlingen er for direkte markedsføringsformål.
 • Personopplysningene er blitt ulovlig behandlet.
Vi vil slette dataene som anmodet når kravene valideres, men dataene kan ikke slettes dersom behandlingen er nødvendig for å utøve ytringsfriheten; for samsvar med krav; for rettslige forpliktelser eller for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav.
Begrense behandling Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger under de samme omstendighetene som beskrevet under «rett til sletting», når du motsetter deg sletting eller har protestert mot behandlingen og i påvente av beslutning. Når behandlingen er begrenset, vil vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil bare behandle dem i forbindelse med juridiske krav, for å beskytte en annen persons rettigheter eller av hensyn til offentlighetens interesse.
Protestere mot behandling
 1. Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.
 2. Du kan også protestere dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer av hensyn til offentlighetens interesse, eller for legitime interesser som vi eller en tredjepart følger opp, eller dersom vi utøver noen offisiell myndighet som er gitt oss.
 1. Hvis du motsetter deg det, vil vi slutte å behandle dine data.
 2. Dersom du protesterer, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan vise til særlige grunner for denne behandlingen, som kan omfatte fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
Dataportabilitet Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger dersom vi har behandlet dem med ditt samtykke eller som en del av oppfyllelsen av kontrakten med deg (dersom dette utføres automatisk). Vi vil levere dataene til deg i et vanlig benyttet og maskinlesbart format. Denne retten gjelder ikke dersom det påvirker andres rettigheter negativt.
Klage Du har juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for vern av dine personopplysninger. Vi vil være bundet av tilsynsmyndighetens beslutning.
Trekke tilbake samtykke Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av publiserings- og varslingsdataene. Send oss e-post på privacy@pod-point.com for å utøve dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger.

Bemerk at vi vil forsøke å svare innen 14 dager, men i travle perioder kan det ta opptil 30 dager.

9. Personopplysninger om barn

Vårt nettsted, vår app og våre tjenester er rettet mot personer over 17 år. Dersom vi har grunn til å tro at vi innehar data om noen under denne alderen i våre databaser, vil vi slette disse personopplysningene.

10. Oppdatering av informasjon

Gi oss beskjed dersom de personopplysningene vi har om deg, må rettes eller oppdateres.

11. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel eller en cookie er en fil som inneholder en identifikator (en streng av bokstaver og tall) som sendes til en nettleser og lagres av denne. Denne identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side.

Informasjonskapsler kan enten være en «fast informasjonskapsel» når en informasjonskapsel lagres av nettleseren inntil den fastsatte utløpsdatoen (eller når den slettes av brukeren) eller en «økt-informasjonskapsel» når informasjonskapselen utløper ved slutten av økten når du lukker nettleseren.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som identifiserer en bruker personlig, men personopplysninger som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentes fra informasjonskapsler.

12. Informasjonskapsler som vi bruker

Vi bruker informasjonskapsler av følgende grunner:

Grunn Formål Type informasjonskapsel
Autentisering Å identifisere deg når du besøker nettstedet og når du navigerer rundt. Økt-ID
Status Å finne ut om du er logget på vårt nettsted. Økt (utløpsdato og -tid)
Persontilpasning Å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet vårt for deg. Nasjonal innstilling
Sikkerhet Som en del av sikkerhetstiltakene for å beskytte brukerkontoer og vårt nettsted, inkludert det å hindre bruk av påloggingslegitimasjon til svindel. Økt (utløpsdato og -tid), økt-ID og XSRF-token
Reklame En metode for å vise annonser som vil være relevante for deg. Se personvernkoblinger nedenfor
Analyse Å bidra til å analysere bruken og ytelsen på våre nettsider og tjenester. Se personvernkoblinger nedenfor
Optimalisere kundeinteraksjoner Vi bruker en informasjonskapsel fra et selskap kalt «Salesforce» som husker brukerens historikk når de kommuniserer via «live chat»-funksjonen på nettsiden. Salesforces personvernregler finnes på https://www.salesforce.com/uk/...

13. Informasjonskapsler som brukes av våre tjenesteleverandører

Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan bli lagret på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

Vi bruker analyse-informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som er innhentet i forbindelse med nettstedet vårt, brukes til å utarbeide rapporter om bruken av det. Retningslinjene for personvern fra våre analyse-leverandører finnes på følgende URL-adresser:

Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Mixpanel: https://mixpanel.com/privacy/

Segment: https://segment.com/docs/legal/privacy/

Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Optimizely: https://www.optimizely.com/privacy/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Vi bruker også informasjonskapsler fra tredjeparter til å optimalisere og måle effektiviteten av våre reklamekampanjer på internett. Vi kan for eksempel spore hvilke annonser på enkelte nettsider som fører til at potensielle kunder besøker nettstedet vårt. Vi kan innrette våre internett-annonser mot de nettbrukerne som tidligere har besøkt våre nettsider eller våre følgere på sosiale medier. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler fra Google Adwords, Twitter advertising, Facebook, Doubleclick og LinkedIn. Retningslinjene for personvern er beskrevet over, og i tillegg:

Googles personvernregler for reklame: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

LinkedIn's personvernregler: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

14. Behandle informasjonskapsler

De fleste nettlesere tillater deg å avvise informasjonskapsler og å slette informasjonskapsler, men å blokkere alle informasjonskapsler vil ha negativ virkning på mange nettsteders brukervennlighet (inkludert vårt).

Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler gjennom følgende linker:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

15. Opplysninger om oss

Dette nettstedet eies og drives av Pod Point Limited. Vi er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 06851754, og vårt forretningskontor og hovedforetak finnes på adressen 28-42 Banner Street, London, EC1Y 8QE.

Du kan kontakte oss:

 • via brevpost, til postadressen angitt ovenfor,
 • på telefon, på kontaktnummeret som er offentliggjort på vårt nettsted fra tid til annen, eller
 • på e-post, ved å bruke privacy@pod-point.com

16. Personvernregistrering

Vi er registrert som behandlingsansvarlig hos UK Information Commissioner’s Office, som er vår ledende tilsynsmyndighet. Vårt datasikringsnummer er Z2282125.